Μαθήματα Προγράμματος

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει τροποποιηθεί, ως εκ τούτου ορισμένα μαθήματα έχουν αλλάξει εξάμηνο ή έχουν μετονομασθεί. Αναλυτικά:

  1. Δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και στο 7ο εξάμηνο. Επομένως, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται είτε στο 7ο, είτε στο 8ο εξάμηνο. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας παραμένει προαιρετική και πιστώνεται με έξι (6) μονάδες ECTS και υπολογίζεται ως ένα μάθημα επιλογής του τετάρτου έτους.
  2. Το μάθημα επιλογής «Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο» (παλιός κωδικός ΔΚ508) μετακινείται από το 5ο στο 6ο εξάμηνο με νέο κωδικό ΔΚ607.
  3. Το μάθημα επιλογής «Επιχειρηματική Ευθύνη» (παλιός κωδικός ΔΙ607) μετονομάζεται σε «Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» και μετακινείται από το 6ο στο 5ο εξάμηνο με νέο κωδικό ΔΙ508.
  4. Το μάθημα επιλογής «Ειδικά Θέματα Λογιστικής» (παλιός κωδικός ΛΟ706) μετακινείται από το 7ο στο 8ο εξάμηνο με νέο κωδικό ΛΟ807.
  5. Το μάθημα επιλογής «Διοικητική Οικονομική» (παλιός κωδικός ΟΑ705) μετακινείται από το 7ο στο 8ο εξάμηνο με νέο κωδικό ΟΑ806.
  6. Tο μάθημα επιλογής «Λογιστική Δημόσιου Τομέα» (παλιός κωδικός ΛΟ806) μετακινείται από το 8ο στο 7ο εξάμηνο με νέο κωδικό ΛΟ705.
  7. Tο μάθημα επιλογής «Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας» (παλιός κωδικός ΧΡ807) μετακινείται από το 8ο στο 7ο εξάμηνο με νέο κωδικό ΧΡ706.

Τέλος, εισάγεται το μάθημα επιλογής «Πρακτική Άσκηση» με κωδικό μαθήματος ΠΑ8000.
Η Πρακτική Άσκηση δεν βαθμολογείται και της αποδίδονται δύο (2) πιστωτικές μονάδες ECTS που δεν λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος. Η διάρκεια της είναι δύο (2) μήνες και διεξάγεται μόνον κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο).

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα και σε μαθήματα επιλογής. Τα δύο πρώτα έτη του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν 5 υποχρεωτικά μαθήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανά εξάμηνο. Τα δύο τελευταία έτη του προγράμματος περιλαμβάνουν ένα μίγμα από 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο. Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως: λογιστική και χρηματοοικονομική υποβάθρου, δίκαιο, οικονομικά, στατιστική και οικονομετρία, οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, οικονομικά μαθηματικά, πληροφοριακά συστήματα, κ.ά., και θέτουν την θεωρητική και πρακτική βάση για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Τα μαθήματα επιλογής συνδέουν την θεωρία με την πράξη και προσφέρουν την δυνατότητα εμβάθυνσης σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής.

Για τη λήψη του πτυχίου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 40 μαθήματα συνολικά, από τα οποία τα 32 είναι υποχρεωτικά και τα 8 είναι επιλογής.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΧΡ101Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική36
ΔΚ102Αστικό Δίκαιο35
ΟΑ103Μικροοικονομική Ανάλυση Ι36
ΛΟ104Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι36
ΠΜ105Στατιστική Ι35
ΞΓ106Ξένη γλώσσα32
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΧΡ201Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου36
ΔΙ202Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων36
ΛΟ203Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ36
ΟΑ204Μακροοικονομική Ανάλυση35
ΠΜ205Οικονομικά Μαθηματικά35
ΞΓ206Ξένη γλώσσα32
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΧΡ301Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική36
ΠΛ302Πληροφοριακά Συστήματα35
ΛΟ303Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους36
ΠΜ304Στατιστική ΙΙ35
ΟΑ305Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ36
ΞΓ306Ξένη γλώσσα32
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΛΟ401Λογιστική Εταιρειών35
ΧΡ402Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Ι36
ΠΜ403Χρηματοοικονομική Οικονομετρία35
ΧΡ404Θεωρία Χαρτοφυλακίου – Ανάλυση Επενδύσεων36
ΛΟ405Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι36
ΞΓ406Ξένη γλώσσα32
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΛΟ501Φορολογική Λογιστική Ι (Υ)36
ΛΟ502Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ (Υ)36
ΧΡ503Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (Υ)36
Δύο μαθήματα επιλογής Ε΄ εξαμήνου
ΧΡ504Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων ΙΙ (E)36
ΠΛ505Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι (Ε)36
ΔΙ506Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων (Ε)36
ΟΑ507Οικονομική των Επιχειρήσεων (Ε)36
ΔΙ508Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε)36
ΛΧ509Μεθοδολογία Έρευνας (Ε)36
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΛΟ601Φορολογική Λογιστική ΙΙ (Υ)36
ΧΡ602Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και Τεχνική Ανάλυση (Υ)36
ΛΟ603Διοικητική Λογιστική (Υ)36
Δύο μαθήματα επιλογής ΣΤ΄ εξαμήνου
ΛΟ604Θεωρία Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (E)36
ΧΡ605Εναλλακτικές Επενδύσεις (Ε)36
ΠΛ606Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ (Ε)36
ΔΚ607Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο (Ε)36
ΠΛ608Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (Ε)36
ΧΡ609Αναλογιστική (Ε)36
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΛΟ701Προχωρημένη Λογιστική (Υ)36
ΛΟ702Ελεγκτική: Εσωτερικός Έλεγχος (Υ)36
ΧΡ703Διεθνής Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (Υ)36
Δύο μαθήματα επιλογής Ζ΄ εξαμήνου
ΧΡ704Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας (Ε)36
ΛΟ705Λογιστική Δημόσιου Τομέα (Ε)36
ΧΡ706Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας (Ε)36
ΔΚ707Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Τραπεζών (Ε)36
ΠΛ708Υπολογιστική Χρηματοοικονομική (Ε)36
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΛΟ801Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Εταιρειών (Υ)36
ΛΟ802Ελεγκτική: Εξωτερικός Έλεγχος (Υ)36
ΧΡ803Διαχείριση Κινδύνου (Υ)36
Δύο μαθήματα επιλογής Η΄ εξαμήνου
ΧΡ804Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (Ε)36
ΔΚ805Εισαγωγή στο Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο (Ε)36
ΟΑ806Διοικητική Οικονομική (Ε)36
ΛΟ807Ειδικά Θέματα Λογιστικής (Ε)36
ΠΛ808Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας (Ε)36
    
ΛΧ000


ΠΑ8000
Πτυχιακή Εργασία αντί 1 μαθήματος επιλογής του Ζ’ ή του Η΄ Εξαμήνου

Πρακτική Άσκηση
 


2 μήνες
6


2