Μαθήματα Προγράμματος

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης σε θέματα που άπτονται της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής προσέγγισης, τα οποία καθιστούν τους πτυχιούχους ικανούς να αναλύουν και να κατανοούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο περιβάλλον αλλά και να εντοπίζουν τις πολιτικές και πρακτικές που βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους.

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 36 υποχρεωτικά μαθήματα, σε 8 μαθήματα επιλογής και σε 4 μαθήματα Ξένης Γλώσσας που να αντιστοιχούν συνολικά σε 240 ECTS μονάδες.

Εναλλακτικά, στο 4ο έτος σπουδών, οι φοιτητές αντί ενός μαθήματος επιλογής δύνανται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΧΡ101Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική36
ΔΚ102Αστικό Δίκαιο35
ΟΑ103Μικροοικονομική Ανάλυση Ι36
ΛΟ104Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι36
ΠΜ105Στατιστική Ι35
ΞΓ106Ξένη γλώσσα32
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΧΡ201Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου36
ΔΙ202Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων36
ΛΟ203Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ36
ΟΑ204Μακροοικονομική Ανάλυση35
ΠΜ205Οικονομικά Μαθηματικά35
ΞΓ206Ξένη γλώσσα32
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΧΡ301Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική36
ΠΛ302Πληροφοριακά Συστήματα35
ΛΟ303Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους36
ΠΜ304Στατιστική ΙΙ35
ΟΑ305Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ36
ΞΓ306Ξένη γλώσσα32
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΛΟ401Λογιστική Εταιρειών35
ΧΡ402Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Ι36
ΠΜ403Χρηματοοικονομική Οικονομετρία35
ΧΡ404Θεωρία Χαρτοφυλακίου – Ανάλυση Επενδύσεων36
ΛΟ405Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι36
ΞΓ406Ξένη γλώσσα32
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΛΟ501Φορολογική Λογιστική Ι (Υ)36
ΛΟ502Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ (Υ)36
ΧΡ503Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (Υ)36
Δύο μαθήματα επιλογής Ε΄ εξαμήνου
ΧΡ504Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων ΙΙ (E)36
ΠΛ505Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι (Ε)36
ΔΙ506Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων (Ε)36
ΟΑ507Οικονομική των Επιχειρήσεων (Ε)36
ΔΙ508Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε)36
ΛΧ509Μεθοδολογία Έρευνας (Ε)36
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΛΟ601Φορολογική Λογιστική ΙΙ (Υ)36
ΧΡ602Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και Τεχνική Ανάλυση (Υ)36
ΛΟ603Διοικητική Λογιστική (Υ)36
Δύο μαθήματα επιλογής ΣΤ΄ εξαμήνου
ΛΟ604Θεωρία Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (E)36
ΧΡ605Εναλλακτικές Επενδύσεις (Ε)36
ΠΛ606Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ (Ε)36
ΔΚ607Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο (Ε)36
ΠΛ608Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (Ε)36
ΧΡ609Αναλογιστική (Ε)36
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΛΟ701Προχωρημένη Λογιστική (Υ)36
ΛΟ702Ελεγκτική: Εσωτερικός Έλεγχος (Υ)36
ΧΡ703Διεθνής Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (Υ)36
Δύο μαθήματα επιλογής Ζ΄ εξαμήνου
ΧΡ704Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας (Ε)36
ΛΟ705Λογιστική Δημόσιου Τομέα (Ε)36
ΧΡ706Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας (Ε)36
ΔΚ707Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Τραπεζών (Ε)36
ΠΛ708Υπολογιστική Χρηματοοικονομική (Ε)36
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου
ΚωδικόςΜαθήματαΏρες/εβδ.ECTS
ΛΟ801Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Εταιρειών (Υ)36
ΛΟ802Ελεγκτική: Εξωτερικός Έλεγχος (Υ)36
ΧΡ803Διαχείριση Κινδύνου (Υ)36
Δύο μαθήματα επιλογής Η΄ εξαμήνου
ΧΡ804Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (Ε)36
ΔΚ805Εισαγωγή στο Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο (Ε)36
ΟΑ806Διοικητική Οικονομική (Ε)36
ΛΟ807Ειδικά Θέματα Λογιστικής (Ε)36
ΠΛ808Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας (Ε)36
    
ΛΧ000


ΠΑ8000
Πτυχιακή Εργασία αντί 1 μαθήματος επιλογής του Ζ’ ή του Η΄ Εξαμήνου

Πρακτική Άσκηση
 


2 μήνες
6


2