Φυσιογνωμία Τμήματος

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 και οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Ο κύριος σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή γνώσης και έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Oι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και την λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να απασχοληθούν σε οικονομικές υπηρεσίες, λογιστήρια ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, ελεγκτικές εταιρείες, τράπεζες, χρηματιστηριακές, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα μπορούν επίσης να εκπονούν υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικές μελέτες και να χρησιμοποιούν σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η επιστημονική επάρκεια που παρέχει το Τμήμα θα επιτρέψει τους πτυχιούχους να παρακολουθήσουν προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του εσωτερικού και του εξωτερικού και να ασχοληθούν περαιτέρω με την επιστημονική έρευνα.