Προχωρημένη Λογιστική (Υ)

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει διεξοδικά την λογιστική των επιχειρηματικών συνενώσεων. Τα προβλήματα αυτά αφορούν την λογιστική αντιμετώπιση των εξαγορών και συγχωνεύσεων άλλων επιχειρήσεων, την λογιστική αντιμετώπιση της διάσπασης μιας επιχείρησης, την ενοποίηση θυγατρικών επιχειρήσεων, την λογιστική αντιμετώπιση των συμμετοχών σε κοινοπραξίες, και την απομείωση μίας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών.

Για λεπτομερείς πληροφορίες του μαθήματος κάντε κλικ στο: Προχωρημένη Λογιστική (Υ)