Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (Y)

Το μάθημα διερευνά τις ιδιότητες τυπικών χρηματοοικονομικών παραγώγων και προσφέρει ως ένα βαθμό μία ενιαία προσέγγιση για την τιμολόγηση και αντιστάθμιση όλων των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Καλύπτονται τα παρακάτω αντικείμενα: αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και η χρήση των ΣΜΕ για αντιστάθμιση, τιμολόγηση προθεσμιακών συμβάσεων και ΣΜΕ, συμφωνίες ανταλλαγής, αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης, ιδιότητες των τιμών δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών, στρατηγικές αγοραπωλησιών μετοχών με την χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης, τιμολόγηση με δυωνυμικά δένδρα, το υπόδειγμα Black-Scholes, δικαιώματα προαίρεσης σε χρηματιστηριακούς δείκτες, σε συνάλλαγμα και ΣΜΕ, μετρήσεις ευαισθησίας (δέλτα, γάμα, βέγγα, θήτα, κτλ.).

Για λεπτομερείς πληροφορίες του μαθήματος κάντε κλικ στο: Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (Y)