Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Εταιρειών (Υ)

Σκοπός του μαθήματος είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων με χρήση λογιστικών, μακροοικονομικών και κλαδικών πληροφοριών και δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση οικονομικών πληροφοριών και δεδομένων που προέρχονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Η ανάλυση και κριτική αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει ουσιαστική γνώση και κατανόηση των λογιστικών κανόνων, διαδικασιών και επιλογών που ακολουθεί η διοίκηση μιας εταιρείας για την δημιουργία και δημοσίευση τους. Σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι η αξιολόγηση τόσο της ιστορικής όσο και της τρέχουσας οικονομικής θέσης μιας εταιρείας και κυρίως ο προσδιορισμός της μελλοντικής της οικονομικής θέσης. Η πρόβλεψη της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης της εταιρείας δημιουργεί την πλειονότητα των απαραίτητων δεδομένων για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας της εταιρείας μέσω μοντέλων αποτίμησης που βασίζονται σε προεξόφλησης μερισμάτων, καθαρών ταμειακών ροών, κ.λπ.

Για λεπτομερείς πληροφορίες του μαθήματος κάντε κλικ στο: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Εταιρειών (Υ)