Αστικό Δίκαιο

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες στις βασικές έννοιες του Αστικού Δικαίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας κάθε οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο δίκαιο των συμβάσεων και ιδίως στα ζητήματα της αθέτησης τους, τα οποία συνδέονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές να έχουν την ικανότητα α) να αναγνωρίζουν τις βασικές νομικές έννοιες και θεσμούς του αστικού δικαίου, β) να αντιλαμβάνονται τα διάφορα είδη των νομικών προσώπων, καθώς και τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας τους, γ) να κατανοούν και αξιολογούν τις συναπτόμενες συμβάσες και τις απορρέουσες υποχρεώσεις και δ) να μπορούν να χρησιμοποιούν σκεπτικό και αντίστοιχη επιχειρηματολογία για την αντιμετώπιση/ επίλυση βασικών νομικών προβλημάτων που αφορούν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και άλλους φορείς.

Για λεπτομερείς πληροφορίες του μαθήματος κάντε κλικ στο: Αστικό Δίκαιο