Μεταδιδακτορική Έρευνα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (εφεξής το Τμήμα) παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, και το σχετικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2992/Β’/20-7-2020), τη δυνατότητα εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, όπως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 2

Στόχος

Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα, αλλά και σε συγγενή πεδία, και αποβλέπει σε υψηλής ποιότητας επιστημονική έρευνα που συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της. Παράλληλα, η Μ.Ε. στοχεύει στην αξιοποίηση της ερευνητικής εμπειρίας των ερευνητών/τριών από την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα. Η Μ.Ε. αποτελεί για το Τμήμα πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του ερευνητικού έργου του.

Άρθρο 3

Αρμόδια Όργανα

Αρμόδιο Όργανο για την εκπόνηση της Μ.Ε. είναι η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία έχει τις εξής αρμοδιότητες:

– Προκήρυξης θέσεων μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών

– Καθορισμού προσόντων των μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών, σύμφωνα και με τον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2992/Β’/20-7-2020)

– Έγκρισης των αιτημάτων εκπόνησης Μ.Ε.

– Ρυθμίσεων άλλων θεμάτων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της Μ.Ε.

– Έκδοσης βεβαίωσης περάτωσης Μ.Ε.

                                                                                          Άρθρο 4

Υποψήφιοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τα ερευνητικά πεδία του Τμήματος ή με το αντικείμενο της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν άριστη γνώση μίας τουλάχιστον των γλωσσών: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική πέραν της ελληνικής, καθώς και λειτουργική τουλάχιστον γνώση της αγγλικής.

Άρθρο 5

Υποβολή Αιτήσεων

 1. Το Τμήμα, μετά από απόφαση και πρόταση της Συνέλευσής, δημοσιεύει σχετική Προκήρυξη καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, για πλήρωση θέσεων υποψηφίου μεταδιδάκτορα ερευνητή, αναγράφοντας όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση τους κ.α.).
 2. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μεταδιδακτορική έρευνα υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στη σχετική Προκήρυξη (υπόδειγμα της αίτησης εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος Κανονισμού).
 3. Η αίτηση συνοδεύεται από:

α. εισήγηση του προτεινόμενου επιβλέποντος/επιβλέπουσας Καθηγητή/τριας του Τμήματος προς τη Συνέλευση του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του οποίου ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., στην οποία να τεκμηριώνονται αναλυτικά οι ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος που πρόκειται να καλύψει ο/η υποψήφιος/α μεταδιδακτορικός/ή ερευνητής/τρια.

β. Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων, από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

γ. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων, από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει).

δ. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων, από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής

ε. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

στ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ζ. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευτεί από τον υποψήφιο

η. Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού

θ. Τεκμηριωμένη Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του παρόντος Κανονισμού), στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα.

ι. Βεβαίωση της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ιδρύματος ή της Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας του Τμήματος, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την αποδοχή της αίτησης.

Άρθρο 6

Αξιολόγηση Αιτήσεων

 1. Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί και πρωτοκολλάει τις αιτήσεις, προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής (Ε.Α.Ε.), η οποία εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος.
 2. Η αρμόδια τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής (Ε.Α.Ε.) εξετάζει τις αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους για συνέντευξη. Μετά τη συνέντευξη, η τριμελής επιτροπή εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος: α) τη συνάφεια των ερευνητικών προτάσεων των αιτούντων/ουσών με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα και με τις ερευνητικές περιοχές που θεραπεύει, το Τμήμα και β) τους λόγους για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει να γίνει δεκτός ή μη, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων. Στην εισήγηση καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια, τα στάδια και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου, το οποίο πρόκειται να αναπτύξει ο/η μεταδιδακτορικός/ή ερευνητής/τρια.
 3. Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής, αξιολογούν τις αιτήσεις και αποφασίζουν ποιες αιτήσεις θα γίνουν δεκτές και ορίζουν τους Επιβλέποντες/ουσες, υπευθύνων για την καθοδήγηση και επίβλεψη της έρευνας. Το επιβλέπων μέλος θα πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή/τριας, Αναπληρωτή/τριας ή Επίκουρου Καθηγητή/τριας και να έχει την ίδια ή συγγενή επιστημονική περιοχή με το γνωστικό αντικείμενο της Μ.Ε.

Άρθρο 7

Εγγραφές Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών

Η Γραμματεία του Τμήματος αναρτά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος και ενημερώνει του/τις επιτυχόντες/ουσες και τους/τις καλεί να εγγραφούν στο Τμήμα.

Άρθρο 8

Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 1. Η Μ.Ε. πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συμβάλλει σημαντικά στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
 2. Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της Μ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 6 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής και έγκρισης της Μ.Ε. από τη Συνέλευση Τμήματος και μεγαλύτερη από 36 μήνες. Παράταση της χρονικής διάρκειας της Μ.Ε. πέραν των 36 μηνών μπορεί να δοθεί μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του/της Επιβλέποντος/ουσας για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 3. Το Επιβλέπων μέλος καθοδηγεί την έρευνα του/της ερευνητή/τριας, μεταφέροντας επιστημονική τεχνογνωσία και εμπειρία. Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής ή μετάκλησης του σε άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι. της  ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ορίζεται νέο Επιβλέπων μέλος.
 4. Η αλλαγή Επιβλέποντος/ουσας είναι δυνατή, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν σχετικής αίτησης του ερευνητή/τριας ή του/της Επιβλέποντος/ουσας, για λόγους μη λειτουργικής συνεργασίας των δύο μερών.
 5. Ο/η μεταδιδάκτορας ερευνητής/τρια, κατά τη διάρκεια της Μ.Ε., οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια, στοχεύοντας στην αναγνώριση της έρευνας μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό ή με άλλο δόκιμο τρόπο.
 6. Η ολοκλήρωση της Μ.Ε. πραγματοποιείται μετά από την υποβολή έκθεση περάτωσης της έρευνας, από τον ερευνητή/τρια, στη Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ του παρόντος, και σε συνεργασία με το Επιβλέπον μέλος. Η Συνέλευση του Τμήματος πιστοποιεί την ολοκλήρωση της Μ.Ε. και χορηγείται Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 155η/13-7-2021 συνεδρίασή του. Η παραπάνω βεβαίωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις ερευνητών/τριών Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να συντάσσουν ετήσια έκθεση προόδου της έρευνας τους σε συνεργασία με το Επιβλέπον μέλος. Η έκθεση κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέρωση για την πρόοδο της Μ.Ε. και τα επόμενα στάδια αυτής.
 2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να αναφέρουν το Τμήμα υπό την ‘’ακαδημαϊκή στέγη’’ του οποίου εκπονούν την Μ.Ε. τους σε κάθε δημοσίευση τους, καθώς και το ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος στο οποίο τυχόν έχουν ενταχθεί.
 3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν σε σεμινάρια ή συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα για την παρουσίαση της προόδου της έρευνας τους.
 4. Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να αναθέσει επικουρικά εκπαιδευτικό έργο στον/στην ερευνητή/τρια, στο πλαίσιο των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών του, εφόσον αυτό δεν αντίκειται με τις υποχρεώσεις της Μ.Ε.
 5. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προτάσεις βελτίωσης που πραγματοποιούνται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, στο πλαίσιο της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του.
 6. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να τηρούν τον ‘’Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής’’, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και τις διατάξεις του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος και να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Άρθρο 10

Παροχές προς τους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές

 1. Κάθε μεταδιδάκτορας ερευνητής/τρια χρησιμοποιεί τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η Μ.Ε.
 2. Κάθε μεταδιδάκτορας ερευνητής/τρια έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος με δικαίωμα δανεισμού, στο Κέντρο Η/Υ, στα Εργαστήρια του Τμήματος και στον αντίστοιχο εξοπλισμό τους, και σε όποια συμπληρωματική παροχή το Τμήμα κρίνει απαραίτητη για την ολοκλήρωση της Μ.Ε..
 3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δύνανται να αιτούνται χρηματοδότησης από δράσεις που προβλέπονται βάσει αποφάσεων του Τμήματος, της Σχολής, του Πανεπιστημίου ή/και άλλων φορέων.
 4. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Μ.Ε., και μετά από αίτηση του μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας, χορηγείται Βεβαίωση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, στην οποία αναφέρεται το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, το ονοματεπώνυμο του/της ερευνητή/τριας, το όνομα Πατέρα και ο τόπος καταγωγής του/της ερευνητή/τριας, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και ο χρόνος διεξαγωγής της. Η Βεβαίωση υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Αναπληρωτή/τρια Προϊστάμενο της Γραμματείας του Τμήματος και δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.
 5. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δύνανται να μετέχουν στις διαδικασίες χορήγησης Βραβείων Έρευνας και Αριστείας, για το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 6. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 155η/13-7-2021 συνεδρίασή του. Η παραπάνω βεβαίωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.
 7. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες δύνανται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Δύνανται, επίσης, να λαμβάνουν υποτροφία από εθνικούς ή διεθνείς φορείς και ιδρύματα, καθώς επίσης, και να απασχολούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 11

Διαγραφή Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή για τους παρακάτω λόγους: α) Μη τήρηση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 9 του παρόντος, β) Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την ίδιο/ίδια ερευνητή/τρια, γ) Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς, δ) Δράσεις του μεταδιδάκτορα ερευνητή που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή/και το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται, ε) Η παρέλευση των 36 μηνών που ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος στ) Αρνητική εισήγηση του επιβλέποντος.

Άρθρο 12

Διασφάλιση Ποιότητας

Πριν την απονομή του τίτλου, κατατίθεται στη Συνέλευση η Βεβαίωση του επιβλέποντος ότι ολοκληρώθηκε η εργασία, τεκμηριώνεται η πρωτοτυπία της και μνημονεύονται οι δημοσιεύσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας. Τα σχετικά στοιχεία κατατίθενται στο ερευνητικό αποθετήριο του ιδρύματος, στην Ο.Μ.Ε.Α του Τμήματος και λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του Τμήματος.

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν καταβάλλουν δίδακτρα, το δε ίδρυμα, δεν είναι υποχρεωμένο να προβλέψει αμοιβή για τις υπηρεσίες τους σε αυτό.

Άρθρο 13

Τηρούμενα Αρχεία

Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται ειδικό Μητρώο Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/ Ερευνητριών, στο οποίο καταγράφονται για κάθε μεταδιδάκτορα ερευνητή/ ερευνητρία: το ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, το ίδρυμα που απένειμε τον διδακτορικό τίτλο, ο τίτλος της Μ.Ε., η ημερομηνία έναρξης και περάτωσης της Μ.Ε., ο Επιβλέπων Καθηγητής και η Έκθεση Περάτωσης της Μ.Ε.

Τα ονόματα των μεταδιδακτόρων είναι επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Πρότασης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας