Πτυχιακή εργασία

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική και πραγματοποιείται στο 7ο ή 8ο εξάμηνο. Πιστώνεται με έξι (6) μονάδες ECTS και υπολογίζεται ως ένα μάθημα επιλογής. Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια επιλέξει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο τελευταίο έτος οφείλει να παρακολουθήσει εννέα (9), αντί για δέκα (10) μαθήματα.

Για το σύνολο των προτεινόμενων  θεμάτων Π.Ε. ανά καθηγητή/τρια πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έγγραφο που χρειάζεστε παρακαλώ κάντε κλικ επάνω στο όνομα.

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 2. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛOΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ


Ο κανονισμός εκπόνησης διπλωματικών εργασιών περιγράφεται στην συνέχεια:
 

3.3.1 Διαδικασία ανάθεσης

 • Οι Πτυχιακές Εργασίες (Π.Ε.) είναι προαιρετικές για τους φοιτητές και εκπονούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.
 • Κάθε φοιτητής/τρια έχει δύο εναλλακτικές λύσεις: ή να δηλώσει ότι επιθυμεί να εκπονήσει Π.Ε. σύμφωνα με προκαθορισμένα ενιαία κριτήρια, ή να δηλώσει ένα επιπλέον μάθημα επιλογής από το πρόγραμμα Σπουδών, κατά την διάρκεια του 4ου έτους.
 • Κάθε μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ή συμβασιούχος Διδάσκων/ουσα, επιβλέπει μέχρι πέντε το πολύ συγκεκριμένα θέματα Π.Ε., στην περιοχή των μαθημάτων που διδάσκει ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.
 • Το μέλος ΔΕΠ, ή ο/η συμβασιούχος διδάσκων/ουσα, ενημερώνει εγγράφως τη Γραμματεία για τα θέματα Π.Ε. που προτείνει καθώς και την κατεύθυνση που αυτά εντάσσονται.
 • Μετά την έγκριση τους από τη Συνέλευση του τμήματος ΛΟΧΡΗ, η Γραμματεία του τμήματος ΛΟΧΡΗ υποχρεούται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Τμήματος ανά επιβλέποντα, τα εγκεκριμένα θέματα με την περιγραφή τους.
 • Κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει σύμφωνα με τον κατάλογο των συγκεκριμένων θεμάτων που ανακοινώνει το κάθε μέλος ΔΕΠ ή συμβασιούχος διδάσκων/ουσα.
 • Μετά την οριστικοποίηση του θέματος, με απευθείας συνεννόηση φοιτητή-επιβλέποντος, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλει σχετική αίτηση στον επιβλέποντα και στην συνέχεια, προωθεί αντίγραφο της αίτησης στην Γραμματεία του Τμήματος.
 • Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, με κριτήριο την επίδοση των φοιτητών σε συγγενικά με το θέμα της Πτυχιακής μαθήματα, αποφασίζουν και εγκρίνουν την ανάθεση συνυπογράφοντας την αίτηση ανάληψης θέματος πτυχιακής του/της φοιτητή/τριας που κατατίθεται στη γραμματεία για την εκπόνηση του εγκεκριμένου θέματος πριν την καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων των μαθημάτων του εξαμήνου.

3.3.2 Περιορισμοί & ενιαία κριτήρια

 • Η Π.Ε. εκπονείται κατά το 7ο ή 8ο εξάμηνο.
 • Κάθε προτεινόμενο θέμα Π.Ε. μπορεί να συνοδεύεται από τα μαθήματα που κατά την κρίση του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας, θα πρέπει να έχει επιτυχώς παρακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια. Ο βαθμός στα συγκεκριμένα μαθήματα θα πριμοδοτεί την κατά προτεραιότητα επιλογή των φοιτητών.

3.3.3 Εκπόνηση, παράδοση και εξέταση των Π.Ε.

 • Η Π.Ε. εκπονείται με ευθύνη του/της φοιτητή/τριας και εποπτεύεται από τον επιβλέποντα/ουσα.
 • Μια Πτυχιακή εργασία θεωρείται περατωμένη όταν μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα συνταχθεί και παραδοθεί στην Γραμματεία του Τμήματος.
 • Μετά από την παράδοση της Πτυχιακής, πριν από κάθε εξεταστική περίοδο, η Γραμματεία ανακοινώνει την ημερομηνία εξέτασης. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να παρέχει στο/η φοιτητή/τρια τη δυνατότητα ορκωμοσίας στην τρέχουσα περίοδο. Η Πτυχιακή εργασία εξετάζεται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή που ορίσθηκε από τη Συνέλευση σε ημερομηνία και χώρο του τμήματος ΛΟΧΡΗ και ανακοινώνεται από την Γραμματεία του Τμήματος. Η εξέταση της Πτυχιακής εργασίας ανακοινώνεται επίσης ευρύτερα στην πανεπιστημιακή κοινότητα.
 • Το κείμενο παρουσίασης της Π.Ε. συντάσσεται σε επεξεργαστή κειμένου και πρέπει να περιλαμβάνει και τα εξής:
  • Σύνοψη και Περίληψη (300 έως 500 λέξεων) στην Ελληνική και στην Αγγλική ξένη γλώσσα (ισχύει μόνο για την περίληψη).
  • Πίνακα περιεχομένων
  • Βιβλιογραφικές αναφορές
 • Η εξέταση της Π.Ε. είναι προφορική και δημόσια και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος στο πλαίσιο του προγράμματος που καταρτίζει η Γραμματεία του Τμήματος. Για την παρουσίαση της κάθε εργασίας διατίθενται 20 λεπτά.
 • Η εξέταση και η βαθμολόγηση των Π.Ε. γίνεται από τριμελή Επιτροπή μελών διδασκόντων, βάσει σχετικής εισήγησης από τον επιβλέποντα και απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. Το Τμήμα έχει το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό των μελών της Επιτροπής, ωστόσο τα επιπρόσθετα μέλη δεν έχουν δικαίωμα βαθμολογίας. Σε κάθε εξεταστική περίοδο, για τη διασφάλιση της δικαιότερης δυνατής συγκριτικής αξιολόγησης επιδιώκεται ορισμένα μέλη να είναι κοινά στις επιτροπές. Η Επιτροπή αποτελείται από τον επιβλέποντα, ένα μέλος με κοινή-παρόμοια εξειδίκευση και ένα μέλος με συγγενή εξειδίκευση.
 • Φοιτητής/τρια που κρίνεται ότι δεν επέτυχε στις προφορικές εξετάσεις της Π.Ε., μετά από αίτησή του μπορεί να υποβληθεί άλλη μια φορά σε εξέταση, σε επόμενη περίοδο.  Αν αποτύχει και δεύτερη φορά, ο/η φοιτητής/τρια με αίτησή του, ζητά νέο θέμα στην ίδια περιοχή προκειμένου να εξετασθεί σε επόμενη περίοδο εξετάσεων Π.Ε.
 • Φοιτητής/τρια που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να ολοκληρώσει την Π.Ε. υποχρεούται να εξεταστεί σε άλλο μάθημα επιλογής.

3.3.4 Κριτήρια αξιολόγησης της Π.Ε.

Τα κυριότερα κριτήρια αξιολόγησης της Π.Ε. περιλαμβάνουν:

 • Τον βαθμό ενημέρωσης της υπάρχουσας γνώσης βάσει της βιβλιογραφικής διερεύνησης.
 • Την συλλογή ειδικών πληροφοριών (συγκέντρωση δεδομένων ή αποτελέσματα θεωρητικών υπολογισμών).
 • Την λογική επεξεργασία (π.χ. επεξεργασία συλλεχθέντων δεδομένων, κατάστρωση μαθηματικού ομοιώματος, δοκιμές σε Η/Υ, εφαρμογές σε συγκεκριμένα προβλήματα, αξιολόγηση αποτελεσμάτων)
 • Την δομή της Π.Ε. και την γραπτή της παρουσίαση και συγκεκριμένα τη συνοχή του κειμένου, τη σωστή χρήση της ορολογίας και της γλώσσας, την ακριβή διατύπωση των εννοιών, την επιστημονικά ορθή τεκμηρίωση των συμπερασμάτων κ.λπ.
 • Τον ζήλο και τις  πρωτοβουλίες του/ της φοιτητή/τριας.
 • Την προφορική παρουσίαση της Π.Ε.

Οι συντελεστές βαρύτητας των παραπάνω κριτηρίων μπορεί να προσαρμόζονται, ανάλογα με τη φύση του θέματος και  την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. Η τελική βαθμολογία της Π.Ε. προκύπτει ως ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των τριών εξεταστών, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα, με κατώτερο βαθμό επιτυχίας το 5 (πέντε).