Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της θεωρίας με την πράξη, συμβάλλοντας ενεργά τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές/ριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Μέσω της τοποθέτησης των φοιτητών/ριών σε φορείς και οργανισμούς, το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί στην εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος και των Υπηρεσιών/Επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης είναι χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο ΕΣΠΑ και απευθύνεται αποκλειστικά στους/στις προπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες του Τμήματος , που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Έχουν περατώσει το 7ο εξάμηνο των σπουδών.
  2. Δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε δραστηριότητα Πρακτικής Άσκησης στο χρηματοδοτούμενο πλαίσιο ΕΣΠΑ.
  3. Δεν έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν, με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου στα επιστημονικά ερευνητικά και εφαρμοσμένα αντικείμενα στα οποία το Τμήμα αναπτύσσει δραστηριότητα Πρακτικής Άσκησης κατά την έννοια του παρόντος.
  4. Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας).
  5. Δεν βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας.

Οι αιτήσεις των φοιτητών/ριών που πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις αξιολογούνται αμέσως μετά το πέρας του διαστήματος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί από το Τμήμα. Η επιλογή των φοιτητών/ριών, που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, τα οποία ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και είναι ακριβώς τα ίδια για όλους/ες τους/τις φοιτητές/ριες του Τμήματος επιτρέποντας την ταξινομική κατάταξή τους.

Η φόρμουλα, βάσει της οποίας ο/η υποψήφιος/α είναι σε θέση να υπολογίζει τη μοριοδότησή του/της είναι η παρακάτω:

«ECTS επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων (έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης) / Συνολικό αριθμό ECTS x 10 x Μέσο Όρο Βαθμολογίας επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων»

Τα αποτελέσματα της βαθμολογικής ταξινόμησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Για την υποβολή τυχόν ενστάσεων δίδεται περιθώριο πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επόμενη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, και οι οποίες αξιολογούνται από την Επιτροπή Ενστάσεων του Ιδρύματος.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για το διαδικαστικό μέρος της Πρακτικής Άσκησης, μπορούν να αντληθούν από τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (βλ. ακόλουθο σύνδεσμο).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την Πρακτική Άσκηση:

Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Τζερεμές