Επαγγελματικές Προοπτικές και Δικαιώματα

Επαγγελματικές Προοπτικές και Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Οικονομίας και Διοικητικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως μέλη, και λαμβάνουν την άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 475/91 «περί Οικονομολογικού Επαγγέλματος και της Άδειας Ασκήσεώς του».

Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την εγγραφή τους ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν άδεια λογιστή – φοροτεχνικού όπως προβλέπεται στο Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 /τ. Α’ /1997) και το Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228 /τ. Α’ /1998), τροποποιημένο με το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 /τ. Α’/9-5-2013) (Άρθρο 1, Παράγραφος Η, Υποπαράγραφος Η2).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, η άδεια λογιστή– φοροτεχνικού διακρίνεται σε επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ και Β’ τάξης. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ τάξης, και κατά συνέπεια να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία. Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β’ τάξης μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Α’ τάξης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Επιπρόσθετα, στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί στις θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Τονίζεται βέβαια ότι με το νέο προσοντολόγιο (Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α/2003) δεν τίθεται πλέον κανένας περιορισμός όσον αφορά τους τίτλους σπουδών – ειδικότητες που αποτελούν προσόντα διορισμού για τους συγκεκριμένους κλάδους (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού). Στην περίπτωση όμως που οι κλάδοι είναι αμιγώς διοικητικοί, οικονομικοί ή λογιστικοί επιτρέπεται να περιορίζονται με την προκήρυξη τα προσόντα σε πτυχία ή διπλώματα συγκεκριμένων ειδικοτήτων, μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π..

Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς εντάσσονται στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας (παλιός κλάδος: ΠΕ09 Οικονομολόγων), σύμφωνα με το αρ. 29 του ν. 4521 (ΦΕΚ 38 Α’/2-3-2018). Ωστόσο, προκειμένου να έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω και για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με σκοπό το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 3848/2010, ΦΕΚ 71/Α/2010 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 36, παρ. 22, του Ν.4186/2013 και από το αρ. 111 του Ν. 4547/2018), πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προβλέπεται ότι θα είναι εξοπλισμένοι με όλα εκείνα τα απαιτούμενα εφόδια προκειμένου να μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα ως:

  • στελέχη λογιστηρίου ή/και οικονομικών διευθύνσεων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
  • αυτοαπασχολούμενοι λογιστές ή συνεργάτες σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία
  • εσωτερικοί ή εξωτερικοί ελεγκτές επιχειρήσεων
  • στελέχη επιχειρήσεων με ειδίκευση στην κοστολόγηση αγορών, προμηθειών ή υπηρεσιών,
  • τραπεζικοί υπάλληλοι ή στελέχη τραπεζών
  • χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι σε επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα (χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης κ.α.)
  • ασφαλιστικοί σύμβουλοι/ διαμεσολαβητές κτλ.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα μπορούν επίσης να εκπονούν υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικές μελέτες και να χρησιμοποιούν σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Η επιστημονική επάρκεια που παρέχει το Τμήμα θα επιτρέψει τους πτυχιούχους να παρακολουθήσουν προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του εσωτερικού και του εξωτερικού και να ασχοληθούν περαιτέρω με την επιστημονική έρευνα.

Δείτε το Περίγραμμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εδώ.

Ακολουθούν χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, καθώς και αναλυτική περιγραφή του οικονομολογικού επαγγέλματος και του επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού.

Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)

Οι παρακάτω πληροφορίες είναι αντίγραφο των αντίστοιχων πληροφοριών που βρίσκονται στο  κεντρικό site του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  (διεύθυνση http://www.oe-e.gr/) .

A) Ως μέλη του ΟΕΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 1 του Νόμου 2515/25.7.1997) εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Η οικονομική κατεύθυνση αποδεικνύεται από τη πλειοψηφία των οικονομικών μαθημάτων κορμού του προγράμματος σπουδών του κάθε τμήματος.

Λόγω των συχνών  αλλαγών  στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων, η Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ ζήτησε από τα πανεπιστημιακά τμήματα τα ισχύοντα Προγράμματα σπουδών προκειμένου να επιβεβαιωθεί η οικονομική κατεύθυνση.

Β) Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ) Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών .

Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Οικονομολογικό επάγγελμα

Σύμφωνα με το ΠΔ 475/1991, οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ` επάγγελμα ασκούμενες δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την εφαρμογή των πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και πρακτικής στους διάφορους τομείς της εθνικής και διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας ή και την ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης και σκέψης.

Ειδικότερα οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος είναι:

1. Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.

2. Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματο-πιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης.

3. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα.

4. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή Οικονομικών Καταστάσεων.

5. Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.

6. Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.

7. Έλεγχος της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

8. Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων τη οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφηρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Επάγγελμα λογιστή – φοροτεχνικού

Σύμφωνα με το ΠΔ 340/1998, έργο των λογιστών-φοροτεχνικών είναι:

1. Η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικών.

2. Η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων και ο έλεγχος της τυπικής επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων και παραστατικών.

3. Η ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, των ισολογισμών και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιχειρήσεων και οργανισμών.

5. Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών στοιχείων και καταστάσεων καθώς και η επιμέλεια εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις φορολογικές και οικονομικές αρχές.

6. Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων προς τις Δημόσιες Αρχές.

7. Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή μισθολογικών καταστάσεων ,ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας.