ΠαρουσίασηACCA-Τρίτη 26Μαρτίου στις 13.00


Την Τρίτη 26Μαρτίου στις 13.00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή παρουσίαση με τίτλο «Ο σημαντικός ρόλος τουACCA,μιας παγκόσμιας αναγνωρισμένης πιστοποίησης, στο χώρο των χρηματοοικονομικών, λογιστικής και διοίκησης» από τον κ. Μάριο Ευριπίδου (Business Development Manager, ACCA Cyprus, Greece & Malta).

To ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) είναι παγκόσμια ένωση για επαγγελματίες λογιστές που παρέχει πιστοποίηση σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Η παρουσίαση θα είναι σχετικά με την Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), την παγκόσμια αναγνωρισμένη πιστοποίηση του (ACCA Qualification) αλλά και για την ευκαιρία που έχουν απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής να λάβουν απαλλαγές.

Η παρουσίαση είναι ανοικτή σε όλους τους φοιτητές.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a298bd06e2d3142b4b924665f9beab250%40thread.tacv2/1711039738032?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22be886054-67fe-465e-a3be-062b5e84ab2a%22%7d