Πιστοποιήθηκε με ΑΡΙΣΤΑ το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αξιολόγηση και η πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που προσφέρει από το 2019. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πιστοποιήθηκε με την υψηλότερη Διάκριση Συμμόρφωσης σύμφωνα με την Τελική Έκθεση Πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση (35245-29/05/2023) του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ:
«το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 04-05-2023 έως 03-05-2028».

Ως Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, καθηγητή κ. Ιωάννη Θεοδωράκη, καθώς και τα στελέχη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που συνέβαλαν στην κατάρτιση του φακέλου της Πρότασης Πιστοποίησης προς την ΕΘΑΑΕ και συμμετείχαν στις διαδικασίες της Πιστοποίησης.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους φοιτητές μας που συμμετείχαν στις διαδικασίες της Πιστοποίησης για την καθοριστική συμβολή τους, καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους και εξωτερικούς συνεργάτες του Τμήματος που συμμετείχαν στις συναντήσεις με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.